4ΑΞΟΝΕΣ

Κατασκευή

εγκαταστάσεις/διαχωριστικοί τοίχοι/
επιχρίσματα & αποκαταστάσεις/δάπεδα

κατασκευή/εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

 • Η τοποθέτηση των σωληνώσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο κάθετα ή οριζόντια.
 • Πλακέ καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που η όδευση με σωλήνα δεν είναι εφικτή, δηλαδή σε τοιχία, δοκάρια, σενάζ και κολόνες.
 • Με την παράδοση – παραλαβή του έργου ζητήστε σχέδια και φωτογραφικό υλικό, όπου θα αποτυπώνεται το σύνολο των καλωδιώσεων του ακινήτου.
 • Οι οδεύσεις ασθενών και ισχυρών ρευμάτων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 10 cm μεταξύ τους και ενδείκνυται να είναι παράλληλες.
 • Ενδεικτικές διατομές καλωδιώσεων (ΔΚ) και αντίστοιχοι ασφαλειοδιακόπτες (ΑΔ):
  1. Φωτισμός / πρίζες απλές: (ΔΚ) 1,5mm – (ΑΔ) 10A,
  2. Θερμοστάτες: (ΔΚ) 1 mm & (ΑΔ) 6A,
  3. Ενισχυμένες πρίζες: (ΔΚ) 2,5 mm & (ΑΔ) 16A,
  4. Πλυντήρια / ταχυθερμοσίφωνες: (ΔΚ) 2,5 mm & (ΑΔ) 16A,
  5. Θερμοσίφωνας :(ΔΚ) 4 mm & (ΑΔ) 20A,
  6. Φούρνος / εστίες / μικρές αντλίες θερμότητας / ανελκυστήρας : (ΔΚ) 6 mm & (ΑΔ) 25A,
  7. Αντλίες θερμότητας: (ΔΚ) 10 mm & (ΑΔ) 32A.