Άδειες – Τακτοποιήσεις

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση αδειοδοτήσεων και τη διαχείριση φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες

Άδειες Δόμησης

Τα στελέχη της Becode είναι σε θέση να αναλάβουν το σύνολο των  εργασιών για την έκδοση μίας άδειας δόμησης – αρχιτεκτονικά σχέδια, στατική μελέτη, μηχανολογικές μελέτες, διακίνηση φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης-.
Έχοντας υιοθετήσει το μοντέλο του καθετοποιημένου σχεδιασμού -συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μηχανικών από την αρχή μέχρι την αποπεράτωση της μελέτης- είναι σε θέση να καταθέσουν προτάσεις και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη.

Άδειες Λειτουργίας
Η τεχνική εταιρεία Becode δραστηριοποιείται ενεργά στην έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τόσο σε επίπεδο μελέτης και εκπόνησης σχεδίων, όσο και διεκπεραίωσης φακέλου (σύνταξη και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών) στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς αδειοδότησης.
Το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν αφήνει ανεπηρέαστο το προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και κόστος.

Αυθαίρετα
Η ομάδα της Becode αναλαμβάνει υπεύθυνα, γρήγορα και οικονομικά:
• Την καταγραφή αυθαίρετων κατασκευών
• τον υπολογισμό του κόστους νομιμοποίησης ή τακτοποίησης
• τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων από δημόσιους φορείς
• τη δημιουργία και διαχείριση φακέλου σε ηλεκτρονική μορφή
• τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης, την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων
• το στατικό έλεγχο (βεβαίωση στατικής επάρκειας / δελτίο δομικής τρωτότητας)
• την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Όλα τα παραπάνω σε πλαίσιο διαρκούς αμφίπλευρης ενημέρωσης και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.