Ενισχύσεις Κτιρίων

Εφαρμόζοντας εξελιγμένες τεχνικές και τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, δίνουμε το παρόν στον τομέα των δομικών ενισχύσεων – αποκαταστάσεων

Οι συνηθέστεροι «διαβρωτικοί παράγοντες» που φυσιολογικά επηρεάζουν αρνητικά τη δομή του σκυροδέματος είναι η γήρανση λόγω ηλικίας, το έντονα αλκαλικό περιβάλλον της ατμόσφαιρας , η έντονη θερμοκρασιακή εναλλαγή περιβάλλοντος και η εγγύτητα θαλάσσιου περιβάλλοντος (μείξη αυτών των παραγόντων εμφανίζονται εντονότατα στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης).

Η μέση ηλικία των κτιρίων, η σεισμική δραστηριότητα και η γεωγραφική θέση της χώρας μας καθιστούν αναγκαία τη μέτρηση των υφιστάμενων αντοχών, τον έλεγχο πιθανότητας ενανθράκωσης των στοιχείων από σκυρόδεμα και τις επεμβάσεις ενίσχυσης και αποκατάστασης των βλαβών.

Η Becode αναλαμβάνει τη στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους (στατική ενίσχυση υποστηλώματος) καθώς και την ενίσχυση της αντισεισμικότητας.

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας εφαρμόζοντας τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές, (όπως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αδιατάρακτη κοπή, χαλυβδοελάσματα, ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις κ.ο.κ.) και κάνοντας χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής δίνει το παρόν σε έναν από τους πλέον εξελισσόμενους τομείς της Σύγχρονης Μηχανικής, στις δομικές ενισχύσεις – αποκαταστάσεις.