Διαμέρισμα στο Κέντρο

Αρχιτεκτονική μελέτη • Θεσσαλονίκη